HUYA

[00:00.000] 作曲 : NaOH
[00:01.000] 作词 : 无
[00:30.42]10
[00:32.10]9
[00:33.65]8
[00:35.29]7
[00:36.86]6
[00:37.66]5
[00:38.49]4
[00:39.29]3
[00:40.06]22222222....
[00:41.65]搞**别被我逮住了
[00:43.23]HUYA
[01:32.86]您配吗?
[01:58.87]搞**别被我逮住了
[02:12.14]逮住了
[02:24.09]您配吗?
[02:48.05]yeeehaaaa!
[02:51.28]HUYA
[03:02.46]搞**别被我逮住了
[03:28.02]搞**别被我逮住了
[03:54.07]搞**别被我逮住了
作曲 : NaOH
作词 : 无
10
9
8
7
6
5
4
3
22222222....
搞**别被我逮住了
HUYA
您配吗?
搞**别被我逮住了
逮住了
您配吗?
yeeehaaaa!
HUYA
搞**别被我逮住了
搞**别被我逮住了
搞**别被我逮住了