Zig Zag

[00:00.00]Alesso - Zig Zag
[00:00.66]作词: Deniz Koyu
[00:01.24]作曲: Deniz Koyu
[00:01.82]Left right
[00:05.19]Left right
[00:08.99]Left right
[00:12.82]Left right
[00:16.62]Left right,left right
[00:20.44]Left right left right
[00:24.39]Left right left right
[00:27.12]Left right hit that zig zag
[00:28.50]Left right left right hit that zig zag
[00:30.90]Skip that chitchat zig zag zig zag
[00:32.30]Left right left right hit that zig zag
[00:35.98]Skip that chitchat zig zag zig zag
[00:39.91]Left right left right hit that zig zag
[00:43.60]Skip that chitchat zig zag zig zag
[00:47.53]Left right left right hit that zig zag
[00:51.21]Skip that chitchat hit that zig zag
[01:16.09]Hit that zig zag
[01:17.96]Left right
[01:21.77]Left right
[01:25.57]Left right
[01:29.38]Left right
[01:33.21]Left right left right
[01:37.03]Left right left right
[01:40.81]Left right left right
[01:44.62]Left right hit that zig zag
[01:48.48]Left right left right hit that zig zag
[01:52.17]Skip that chitchat zig zag zig zag
[01:56.11]Left right left right hit that zig zag
[01:59.99]Skip that chitchat hit that zig zag
[02:17.04]Hit that zig zag
[02:19.32]Left
[02:27.16]Right
[02:34.16]Left right
[02:37.95]Left right
[02:41.76]Left right
[02:45.56]Left right
[02:49.38]Left right left right
[02:53.18]Left right left right
[02:57.00]Left right left right
[03:00.80]Left right hit that zig zag
[03:04.67]Left right left right hit that zig zag
[03:08.35]Skip that chitchat zig zag zig zag
[03:12.30]Left right left right hit that zig zag
[03:16.15]Skip that chitchat zig zag zig zag
[03:19.91]Left right left right hit that zig zag
[03:23.78]Skip that chitchat zig zag zig zag
[03:26.82]Left right left right hit that zig zag
[03:31.66]Skip that chitchat hit that zig zag
[03:40.87]Hit that zig zag
[03:56.10]Hit that zig zag
[03:57.97]Left right
[04:01.77]Left right
[04:05.58]Left right left right
[04:09.39]Left right hit that zig zag
Alesso - Zig Zag
作词: Deniz Koyu
作曲: Deniz Koyu
Left right
Left right
Left right
Left right
Left right,left right
Left right left right
Left right left right
Left right hit that zig zag
Left right left right hit that zig zag
Skip that chitchat zig zag zig zag
Left right left right hit that zig zag
Skip that chitchat zig zag zig zag
Left right left right hit that zig zag
Skip that chitchat zig zag zig zag
Left right left right hit that zig zag
Skip that chitchat hit that zig zag
Hit that zig zag
Left right
Left right
Left right
Left right
Left right left right
Left right left right
Left right left right
Left right hit that zig zag
Left right left right hit that zig zag
Skip that chitchat zig zag zig zag
Left right left right hit that zig zag
Skip that chitchat hit that zig zag
Hit that zig zag
Left
Right
Left right
Left right
Left right
Left right
Left right left right
Left right left right
Left right left right
Left right hit that zig zag
Left right left right hit that zig zag
Skip that chitchat zig zag zig zag
Left right left right hit that zig zag
Skip that chitchat zig zag zig zag
Left right left right hit that zig zag
Skip that chitchat zig zag zig zag
Left right left right hit that zig zag
Skip that chitchat hit that zig zag
Hit that zig zag
Hit that zig zag
Left right
Left right
Left right left right
Left right hit that zig zag