Everything(Cover:Cover Various Artist)

[00:00.000] 作曲 : 无
[00:01.000] 作词 : 无
[00:18.194]You are my everything
[00:24.193]My everything
[00:28.443]My everything
[00:35.444]You are my everything
[00:40.444]My everything
[00:51.195]비가 내리는 날엔 우리 방안에 누워 아무 말이 없고,
[01:05.194]감은 눈을 마주 보면 모든 게 우리 거야.
[01:22.446]조금 핼쑥한 얼굴로 날 찾아올 때도
[01:39.196]가끔 발칙한 얘기로 날 놀랠킬 때도
[01:55.197]You are my everything
[02:00.396]My everything
[02:04.145]My everything
[02:11.146]You are my everything
[02:16.146]My everything
[02:25.396]My everything
作曲 : 无
作词 : 无
You are my everything
My everything
My everything
You are my everything
My everything
비가 내리는 날엔 우리 방안에 누워 아무 말이 없고,
감은 눈을 마주 보면 모든 게 우리 거야.
조금 핼쑥한 얼굴로 날 찾아올 때도
가끔 발칙한 얘기로 날 놀랠킬 때도
You are my everything
My everything
My everything
You are my everything
My everything
My everything