汉语拼音字母表 (语文儿歌)

[00:00.000] 作曲 : 无
[00:00.361] 作词 : 语文口诀
[00:01.085]小朋友,现在让我们来学习汉语拼音字母
[00:06.740]我们先读声母 韵母和整体认读音节
[00:11.033]然后接着学习韵母的四声
[00:14.852]请大家跟着我一起念
[00:28.208]b p m f
[00:32.638]d t n l
[00:37.043]g k h
[00:41.475]j q x
[00:45.899]zh ch sh r
[00:50.388]z c s
[00:54.705]y w
[00:59.423]单韵母 a o e
[01:03.544]i u ü
[01:08.110]复韵母 ai ei ui
[01:12.375]ao ou iu
[01:16.810]ie üe er
[01:23.530]前鼻韵母 an en in
[01:27.904]un ün
[01:32.422]后鼻韵母 ang eng ing ong
[01:36.789]整体认读音节 zhi chi shi ri
[01:41.290]zi ci si
[01:45.652]yi wu yu
[01:50.120]ye yue yin
[01:54.559]yun yuan ying
[01:58.676]声调
[01:59.295]ā á ǎ à
[02:07.806]ō ó ǒ ò
[02:16.683]ē é ě è
[02:25.556]ī í ǐ ì
[02:34.440]ū ú ǔ ù
[02:43.278]ǖ ǘ ǚ ǜ
[02:52.035]āi ái ǎi ài
[03:00.912]ēi éi ěi èi
[03:09.777]uī uí uǐ uì
[03:18.619]āo áo ǎo ào
[03:27.419]ōu óu ǒu òu
[03:36.321]iū iú iǔ iù
[03:45.155]iē ié iě iè
[03:54.055]üē üé üě üè
[04:03.084]ēr ér ěr èr
[04:11.665]zhī zhí zhǐ zhì
[04:20.667]chī chí chǐ chì
[04:29.462]shī shí shǐ shì
[04:38.348]yē yé yě yè
[04:47.101]yuē yué yuě yuè
[04:56.030]yīn yín yǐn yìn
[05:04.866]yūn yún yǔn yùn
[05:13.673]yuān yuán yuǎn yuàn
[05:22.542]yīng yíng yǐng yìng
作曲 : 无
作词 : 语文口诀
小朋友,现在让我们来学习汉语拼音字母
我们先读声母 韵母和整体认读音节
然后接着学习韵母的四声
请大家跟着我一起念
b p m f
d t n l
g k h
j q x
zh ch sh r
z c s
y w
单韵母 a o e
i u ü
复韵母 ai ei ui
ao ou iu
ie üe er
前鼻韵母 an en in
un ün
后鼻韵母 ang eng ing ong
整体认读音节 zhi chi shi ri
zi ci si
yi wu yu
ye yue yin
yun yuan ying
声调
ā á ǎ à
ō ó ǒ ò
ē é ě è
ī í ǐ ì
ū ú ǔ ù
ǖ ǘ ǚ ǜ
āi ái ǎi ài
ēi éi ěi èi
uī uí uǐ uì
āo áo ǎo ào
ōu óu ǒu òu
iū iú iǔ iù
iē ié iě iè
üē üé üě üè
ēr ér ěr èr
zhī zhí zhǐ zhì
chī chí chǐ chì
shī shí shǐ shì
yē yé yě yè
yuē yué yuě yuè
yīn yín yǐn yìn
yūn yún yǔn yùn
yuān yuán yuǎn yuàn
yīng yíng yǐng yìng